טוען..

הקפאת התנחלויות – עשו את זה קודם; תקדים רבין

ניתן לעצור את הבנייה בהתנחלויות. אפילו בנייה שכבר החלה בשטח. ההתנחלויות אינן בשטח ישראל והחוק מאפשר לממשלה לעצור את הבנייה מטעמים מדיניים או אחרים. לממשלה יש אפילו סמכות לפנות התנחלויות (כפי שהיה בהינתקות ואף אושר ע"י בג"ץ), כך שמובן שבסמכותה גם למנוע את המשך הבנייה. ויש גם תקדימים.
בכל חוזה פיתוח בהתנחלויות יש סעיף שקובע שהוא כפוף להחלטות מדיניות. לדוגמה:

החלטת ממשלת רבין
בקמפיין הבחירות שלו, הבטיח רבין לשנות את סדר העדיפויות. רבין הודיע שהפסקת ההתנחלויות היא אינטרס ישראלי וממשלתו קבעה (בהחלטת ממשלה מס' 360, מ-22/11/92) שלא לאפשר עוד בנייה חדשה בהתנחלויות, לא לאפשר קידום תכניות ואף לעצור בנייה שכבר החלה (ר' להלן נוסח ההחלטה).

ועדת חריגים
הוכנה רשימה של כל האתרים שבהם תופסק הבנייה, אחרי עבודת מטה שהוכנה ע"י משרד האוצר ומשרד השיכון שסקרה את כל התחלות הבנייה, החוזים עם הקבלנים והשלב בו נמצאת הבנייה. ב-23/5/93, הקימה הממשלה ועדת חריגים מיוחדת (החלטה מס' 1292) שנועדה לבחון פרוייקטים או תכניות ספציפיות. במקרים שבהם הפסקת הבניה גורמת נזק ספציפי להתנחלות, או כאשר התשתיות והבנייה לא באים מתקציב המדינה, יכולה הועדה לאשר את הבנייה באופן נקודתי. הועדה לא הרבתה לאשר תכניות חדשות.
רשויות מקומיות בהתנחלויות יכלו להגיש בקשות לועדה שבה ישבו מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, החשב הכללי באוצר ועוזר שר הבטחון להתיישבות, שהעבירו את המלצותיהם לועדת שרים מיוחדת של שר השיכון ושר האוצר על מנת לאשר את המלצותיהם.

חקיקה
בהתאם להחלטת הממשלה, הוציא אלוף פיקוד המרכז צו האוסר על קידום כל תכנית בנייה בשטחים, מלבד מקרים חריגים שאושרו ע"י ועדת החריגים.

מבחן בג"צ
המתנחלים עתרו לבג"צ בטענה כי לממשלה אין סמכות לעצור בנייה שכבר החלה ובנייה שכבר אושרה. בבג"צ מס' 4400/92 ו-572/93 מועצה מקומית קרית ארבע ואח' נגד רה"מ יצחק רבין ואח' קבע בית המשפט כי לממשלה יש סמכות להחליט על הפסקת הבנייה בשטחים ודחה את כל טענות העותרים.

פיצויים
ארגון הקבלנים פנה לבית המשפט המחוזי בירושלים בטענה כי המדינה לא רשאית להפסיק את הבנייה. בית המשפט קיבל את טענת המדינה שניתן להסתמך על סעיף בחוזה שמופיע בכל הסכם בנוגע לקרקעות ולבנייה בהתנחלויות – לפיו "אין בחוזה זה כדי לגרוע מכוחם של מפקד כוחות צה"ל באזור, ו/או ראש המינהל האזרחי באזור להפעיל את סמכויותיהם על פי כל דין בנוגע לנכס זה"- וכי ניתן לעצור את הבנייה.
בעקבות החלטת בית המשפט הוקמה ועדת גבאי, בראשות מנכ"ל משרד האוצר בעבר, מאיר גבאי, שבחנה את בקשות הקבלנים לפיצויים. ברוב המקרים ניתן פיצוי על ההשקעה שכבר נעשתה ובכמה מקרים גם על הוצאות תקורה, אך לא על הפסד רווחים עתידיים.

בנייה ביוזמה פרטית
בעוד שהחלטת ממשלת רבין הפסיקה את כל התכנון העתידי, היא השאירה פתח להמשך הבנייה לפי תכניות קיימות במקרים שבהם הבנייה היא ביוזמה פרטית בלי כל מעורבות ממשלתית. תקדים זה, אם יאומץ היום, עלול לאפשר הקמת כ-40,000 יחידות דיור שכבר אושרו בעבר בתכניות הרבות שבהתנחלויות.

עיקרי החלטת ממשלה מיום 22.11.92 מספר 360.
א. לאשר את החלטת שר הבינוי והשיכון ושר האוצר … בדבר הפסקת הבניה לפי המפורט בנספח א' המצורף ואת החלטת השרים בדבר המרת מענקי מקום בהלוואות כמפורט בנספח ב' המצורף…
ב. לאשר את הפסקת פעולות הבניה בישובים הישראלים באזור יהודה שומרון וחבל עזה, שנעשו מכוח החלטות הממשלה הקודמות והשמורות במזכירות הממשלה, בהתאם להחלטת השרים האמורה…
ג. תותר בניה פרטית למגורים בתחומי הישובים הישראלים הקיימים באזור יהודה שומרון וחבל עזה, על יסוד תכניות מתאר מפורטות שקיבלו תוקף כדין, ובלבד שהתשתית והבניה לא תהיינה כרוכות בהוצאה מתקציב המדינה.
ד. (1) ההליכים הנוגעים לתוכניות מתאר שטרם קיבלו תוקף עד ליום מתן החלטה זו לגבי ישובים ישראליים באזור יהודה שומרון וחבל עזה – יופסקו, זולת אם ועדת חריגים המליצה אחרת…
ה. כל הרשאה חדשה לתכנון (והקצאת קרקע לבניה על אדמות מדינה) באזורים תהיה טעונה אישור של ועדת החריגים האמורה.
ו. האמור לעיל יעוגן בהתאמה בתחיקת הביטחון באזורי יהודה שומרון וחבל עזה.
ז. אכיפת המדיניות הנ"ל תיעשה על ידי יחידות פיקוח.