הרשמה לאתר רוצים להביע את דעתכם? לטקבק
להשתתף בדיונים
לשתף תמונות

הרשמה לשלום עכשיו

עמוד הביתתנאי שימוש

תנאי שימוש

Home

 

ברוכים הבאים לאתר של תנועת שלום עכשיו.

הכניסה לאתר והשימוש בו או בכל חלק ממנו, כפופים לתנאי השימוש שלהלן. יש לקרוא בקפידה את התנאים להלן לפני השימוש באתר. הכניסה לאתר מהווה הסכמה לתנאים אלו:

תוכן האתר

המידע המוצג באתר נאסף ממקורות מידע שונים ואינו מתיימר להיות שלם, מקיף, מלא או עדכני. שלום עכשיו וכל גוף אחר הקשור באתר אינם מתיימרים להביא את "כל המידע" או את המידע הכי חשוב, אלא רק את מה שמעניין אותם ומגיע לידיעתם. שלום עכשיו אינה אחראית למידע/תוכן/נתונים הכלולים באתר ו/או דיוקם. שלום עכשיו לא תהא אחראית לכל פגיעה שעלולה להגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר.
המידע המופיע באתר עשוי להתעדכן מדי פעם בהתאם לשיקוליה הבלעדיים של שלום עכשיו בלבד.

המידע באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת הפרטים והנתונים ואימותם באופן עצמאי, ושלום עכשיו ממליצה לכל המשתמש במידע ו/או העלול להסתמך על תכניו לבדוק ולאמת את המידע עליו הוא מתכנן להסתמך. שלום עכשיו ו/או כל גוף אחר אשר מספק את המידע לא יישא באחריות כלשהי לתוצאות העשויות להיגרם בגין הסתמכות זו או בגין כל נזק אחר שייגרם בגין השימוש במידע אשר נמצא באתר.
למשתמשים ו/או לגולשים באתר לא תהיה כל דרישה / טענה / תביעה מסוג כלשהו כלפי שלום עכשיו ו/או כל גוף אחר אשר מספק את המידע לאתר, והשימוש באתר והסתמכות על תכניו הם באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש באתר.
שלום עכשיו ו/או כל גוף אחר הקשור לאתר לא ישאו באחריות בגין טעויות אשר נפלו במידע אשר באתר, בין טכניות ובין אחרות.

שלום עכשיו ו/או כל גוף אחר הקשור באתר אינם מתחייבים כי השירותים השונים, ובכללם המידע המסופק באתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו תקינים ו/או יהיו חסינים מפני נזקים, לרבות נזק אשר ייגרם מגישה לא חוקית למאגר הנתונים, כשלים בחומרה ו/או בתוכנה. שלום עכשיו ו/או כל גוף אחר הקשור באתר לא יהיו אחראיים לכל נזק שעשוי להיגרם מהפסקת פעילותו או חלק מפעילותו של האתר.

שלום עכשיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההסכמים והמדיניות בכל זמן ובכל צורה שתבחר. התיקונים יופיעו באתר ויהיו תקפים מרגע שהופיעו. המשך שימוש באתר לאחר הופעת התיקונים יהווה אישור מחדש להצהרה על ההסכמה עם התנאים לאחר השינויים.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי צד ג'. אתרים אלו אינם תחת פיקוחם של שלום עכשיו ו/או כל גוף אחר הקשור לאתר ולשלום עכשיו ו/או כל גוף אחר הקשור לאתר אין קשרים מסחריים ו/או משפטיים עם בעלי אתרים אלה. הקישור אל אתרי צד ג' אלו אינו מהווה הסכמה לתוכנם ו/או לקיחת אחריות כלשהי על התכנים בהם. הכניסה לאתרי צד ג' דרך הקישורים באתר זה הינה על אחריותו של המשתמש בלבד.


 
בעלות וקניין רוחני

כל הזכויות באתר, ומבלי לגרוע בכלליות האמור – לרבות בקניין הרוחני שבתוכן האתר, בעיצוב גראפי, במראה, בצליל, בקודים ובתיכנות, בטכנולוגיה הטמונה באתר ובכל דבר אחר הקשור לאתר – שמורות לשלום עכשיו בלבד.

אין להעתיק/לשכפל/להפיץ/להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהתכנים והמידע אשר מסופק באתר ללא קבלת אישור מראש ובכתב משלום עכשיו.

עצם השימוש באתר לא מקנה למשתמש ו/או כל אדם אחר כל זכות או בעלות מסוג כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות האמור, שלום עכשיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר ו/או את זמינותו בכל צורה שהיא ובכל עת שהיא.


ברירת הדין וסמכות
הדין החל על השימוש באתר זה ועל כל מחלוקת שעשויה להתגלות בין הצדדים הינו אך ורק הדין של מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.


נתונים אישיים

שלום עכשיו אוספת את המידע אשר אתה מספק בטופס זה, לרבות פרטים אישיים וכתובות. מידע זה מסופק על ידך בהסכמה לאיסופו ולשימוש בו בהתאם לתנאים להלן.

שלום עכשיו תעשה כל מאמץ לשמור על סודיות ופרטיות המשתמשים ולמנוע גישה, שימוש ו/או חשיפה של הפרטים המסופקים בטופס זה.
שלום עכשיו לא תמכור ו/או תעביר לגופים אחרים את הפרטים אשר מספק הנרשם ללא אישור הנרשם מראש. עם זאת, שלום עכשיו עשויה לפנות אליך בהודעות מטעמה ו/או מטעם גורמים אחרים לכתובת אשר מספק הנרשם.

שלום עכשיו עשויה לגשת אל ו/או לחשוף את המידע האישי שלך אם תידרש לעשות זאת לפי חוק או מתוך אמונה בתום לב שפעולה זו חיונית כדי: (א) לציית לצו החוק או לציית לתהליכים משפטיים הנוגעים לשלום עכשיו או לאתר; (ב) להגן על הזכויות או הקניין של שלום עכשיו; או (ג) לפעול בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של משתמש אחר של שלום עכשיו  או של הציבור.

שלום עכשיו שומרת לעצמה את הזכות למחוק את פרטי נרשם ממאגר המידע שלה, בהתאם לשיקוליה הבלעדיים.

הרישום בטופס זה לא מקנה לנרשם כל זכות שהיא לקבל מידע משלום עכשיו ו/או להיכלל במאגר המידע שלה.